Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. OK
Azet.sk prejdi na

Štatút propagačnej súťaže „KiK dámska premena“

PR článok 22.08.2017 Casprezeny.sk

Tento dokument upravuje pravidlá propagačnej súťaže „KiK dámska premena“. Pravidlá uvedené v tomto dokumente sú jediné a sú záväzné pre všetkých zúčastnených.

 

 1. Názov súťaže: „KiK dámska premena “

 

 1. Organizátor súťaže:

 

Organizátorom súťaže je Ringier Axel Springer Slovakia, a. s., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava, IČO: 00 678 155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 19/B.

 

Partnerom súťaže je spoločnosť  KiK textil a Non-Food spol. s r. o., so sídlom Strážnická 3, 811 08 Bratislava, IČO: 43991599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 50509/B.

 

 1. Trvanie súťaže a miesto konania súťaže:

 

Začiatok súťaže:  4.9.2017.

Ukončenie súťaže (registrácie): 25.9. 2017.

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

 1. Tlačový titul a portál určený pre súťaž:

- týždenník: Nový Čas pre ženy , Nový Čas Nedeľa

- portál/internetová stránka:  CasPreZeny.sk, diva.sk, najmama.sk

 1. Základný princíp súťaže:
 • 1 V termíne od 4.9. do 25.9.2017 sa môžu na výzvu prihlásiť ženy troch generácií z jednej rodiny, z ktorých vyberie redakcia Nový Čas pre Ženy jednu rodinu, ktorej členovia prejdú premenou našim stylistom a vizážistom a následne sa nafotí fotostory. Rodina ako odmenu získa oblečenie od partnera, spoločnosti  KiK textil a Non-Food spol. s r. o., ktoré bude použité pri fotení, profesionálne fotenie a uverejnenie vo vybraných médiach a vrámci komunikačných aktivít partnera. Z uvedenej realizácie môže byť spracovaný aj videozáznam.
 • 2 Do súťaže je možné prihlásiť sa prostredníctvom e-mailu : rodinnapremena@novycasprezeny.sk
 1. Podmienky účasti v súťaži:
 • 1 Súťaže sa môžu zúčastniť rodiny žijúce na Slovensku, ktoré splnili kritériá účasti uvedené v bode 5 týchto pravidiel.

 

 • 2 Každý záujemca , ktorý sa chce zaregistrovať ako súťažiaci prostredníctvom súťažného formulára, sa zároveň zaväzuje udeliť organizátorovi a partnerovi súťaže bezodplatne súhlas k spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme organizátora a partnera súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailový kontakt, na účely uskutočnenia tejto súťaže, identifikácie výhercu a na marketingové účely, v súlade s ust. § 10 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na  dobu počas ktorej bude trvať účel spracovania takto poskytnutých osobných údajov. Účastník je oprávnený takto udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

 

 • 3 Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.
 1. Pravidlá súťaže:
 • 1 Do súťaže budú zaradení všetci záujemcovia, ktorí splnia podmienky účasti uvedené v týchto pravidlách. Predpokladom zaradenia do súťaže je:
 1. a) zaslanie rodinnej fotografie a krátkeho príbehu – predstavenie rodiny, a kontaktných údajov (meno, priezvisko, tel. číslo) na mailovú adresu rodinnapremena@novycasprezeny.sk pod heslom „Kik dámska premena“.
 2. b) zaslanie prihlasovacieho e-mailu je zároveň:

- potvrdenie súhlasu s pravidlami súťaže

- potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov

- potvrdenie súhlasu s uverejnením fotografií

 

 • 2 Organizátor je oprávnený vylúčiť súťažiacich, ktorí:
 1. a) sa do súťaže prihlásia duplicitne pod rôznymi menami,
 2. b) uvedú pri prihlasovaní klamlivé informácie,
 3. c) porušujú niektoré z týchto pravidiel súťaže
 4. Výhry a žrebovanie
 • 1 Poskytovateľom výhry/oblečenie použité pri fotení pre celú rodinu je spoločnosť KiK textil a Non-Food spol. s r. o., so sídlom Strážnická 3, 811 08 Bratislava, IČO: 43991599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 50509/B.
 • 2 Výber sa uskutoční do 27.9.2017. Oboznámenie vybranej rodiny prebieha telefonickým oznámením, na kontaktné  tel. čísla uvedené v prihlasovacom maily.
 • 3 Vybraný výherca je oprávnený oznámiť organizátorovi súťaže, že výhru neprijíma. Ak výherca odmietne prijať plnenie, ktoré je predmetom výhry alebo ak sa organizátorovi nepodarí kontaktovať výhercu najneskôr do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, má organizátor právo ponúknuť plnenie, ktoré je predmetom výhry, náhradnému výhercovi.

 

 1. Vylúčenie z účasti na súťaži:


Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a partnera súťaže, spoločnosti KiK textil a Non-Food spol. s r. o., so sídlom Strážnická 3, 811 08 Bratislava, IČO: 43991599, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 50509/B. ako aj ich blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

 

 1. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť rovnakým spôsobom, akým dôjde k vyhláseniu súťaže. V prípade rozporu medzi týmito pravidlami a podmienkami súťaže a pravidlami a podmienkami súťaže uverejnenými v iných propagačných materiáloch platí znenie týchto pravidiel a podmienok súťaže.

 

 1. Zverejnenie pravidiel súťaže:


Tieto pravidlá súťaže budú uverejnené na internetovej stránke www.CasPreZeny.sk počnúc dňom  4.9.2017. Ich vymazanie zo stránky sa uskutoční najneskôr do desiatich (10) dní od ukončenia súťaže.

 

 1. Zodpovednosť za škodu:

 

Organizátor neposkytuje účastníkom súťaže náhradu žiadnych nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.

Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody v súvislosti s nesprávnymi údajmi, ktoré účastníci poskytli v súvislosti s účasťou v súťaži alebo škody súvisiace s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, alebo odmietnutím výhry zo strany výhercu.

Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť a dostupnosť siete internet a technických zariadení, za prepravné a doručovacie služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje alebo neposkytuje priamo sám.

 

 1. Všeobecné ustanovenie:

Táto súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle ust. § 3 ods.5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V Bratislave, 22.8.2017

 

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.

KiK textil a Non-Food spol. s r. o.

Tlačiť Diskusia